บทความวิจัย

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ของฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง

1. ปฐมบทของฟาร์มกวาง

2. จดหมายข่าว ฟาร์มกวาง สถานีวิจัยสัตววิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

3. จดหมายข่าว เขากวางอ่อนรามคำแหง

4. ผลของภูมิอากาศที่มีต่อการเลี้ยงกวางในประเทศไทย

5. การปรับปรุงพันธ์ุกวางเศรษฐกิจในประเทศไทย

6. การสืบพันธ์ุของกวางที่เลี้ยงในฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง

7. ความสัมพันธ์ระหว่างวงรอบการเจริญของเขากวางกับการสืบพันธุ์

8. สัณฐานวิทยาของเขากวางอ่อนของกวางที่เลี้ยงในฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง

9. คุณค่าทางโภชนาการของเขากวางอ่อน

10. ประสิทธิภาพของเขากวางอ่อนต่อสรีรวิทยาการสืบพันธ์ุของหนูหนุ่มและหนูพ่อพันธ์ุที่ปลดระวาง

11. ผลเฉียบพลันและเรื้อรังของการกินเขากวางอ่อนในปริมาณสูงและในระยะยาวในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

12. ความน่ากินของอาหารผสมสำเร็จของฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง

13. ผลของการบริหารจัดการน้ำต่อผลผลิตหญ้าอาหารสัตว์ที่ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง

14. RAMKHAMHAENG UNIVERSITY DEER FARM MANAGEMENT

15. การวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง

16. ประสิทธิภาพของมูลกวางต่อการปลูกหญ้าที่ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง

17. การศึกษาคุณค่าทางอาหารของข้าวฟ่างหวานสำหรับสัตว์

18. การผันแปรของวงรอบการเจริญของเขากวางและพฤติกรรมการสืบพันธ์ุของกวางที่เลี้ยงในฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง

19. การบริหารจัดการฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหงและการรอดชีวิตของลูกกวาง

20. การเปรียบเทียบผลผลิตและคุณค่าทางโภชนาการของข้าวโพดและฟ่างหวาน 3 พันธุ์

21. ความหลากหลายของอาหารผสมที่มีต่อผลผลิตเขากวางอ่อน

22. ผลของการจัดระบบชนชั้นต่อ Body Condition Scores ของกวางในคอกเลี้ยงกวางมาตรฐาน

23. ผลกระทบเชิงพฤติกรรมของกวางจากการจัดผังตำแหน่ง ภายในคอกเลี้ยงกวางมาตรฐาน

24. ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักเขากวางอ่อนและน้ำหนักตัวของกวางที่เลี้ยงในฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง

25. การใช้ฟางข้าวเป็นแหล่งอาหารหยาบเพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงกวาง

26. การประยุกต์ใช้เซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับการจ่ายพลังงานไฟฟ้า ในฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง

27. การศึกษาค่าความร้อนของเชื้อเพลิงอัดเม็ดจากมูลกวาง

28. การพัฒนาเนื้อดินปั้นเซรามิกจากเขากวางแข็ง

29. การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของพืชอาหารหมักจากข้าวฟ่างหวาน