ต้อนรับคณะผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และสมาชิกสภานิติบัญญัติ

ได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และสมาชิกสภานิติบัญญัติ ที่เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งได้นำเสนองานวิจัยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากงาน Thailand Research Expo 2018

ในการนี้…จะทำให้ชุมชนในจังหวัดสุโขทัยได้มีแนวทางในการนำงานวิจัยไปต่อยอดให้กับชุมชนรอบ ๆ ฟาร์มกวางฯ และเครือข่ายเกษตรกร อันจะนำไปสู่ความร่วมมือร่วมใจพัฒนาท้องถิ่นของจังหวัด โดยมีฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่อไป…

 

โครงการกีฬาบุคลากรภายในสุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ 43

โครงการกีฬาบุคลากรภายในสุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ 43

12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.30 น. บุคลากรสถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน 
“สุพรรณิการ์เกมส์” ครั้งที่ 43 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 
เป็นประธานในพิธี “กล่าวเปิดการแข่งขัน” ซึ่งมหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดให้มีการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในเป็นประจำทุกปี 
เพื่อส่งเสริมความสามัคคี และเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง