โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดการฟาร์มและผลผลิตจากฟาร์มกวาง”

สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน ขอเชิญเกษตรกรผู้เลี้ยงกวางเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
"การจัดการฟาร์มและผลผลิตจากฟาร์มกวาง"

วันที่ 10-11 กันยายน 2559
ณ ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย

590910-new-poster-recovered-resize

ขอเรียนเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐ BEDO เจ้าของธุรกิจ และสหกรณ์กวางแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่กระตุ้นให้ผู้สนใจหันเลี้ยงกวางเชิงพาณิชย์ พร้อมลงมือปฏิบัติการสร้างคอกกวางและตัดเขากวางอ่อน

ผู้สนใจเข้าร่วมงานสมัครได้บัดนี้เป็นต้นไป ค่าลงทะเบียนคนละ 500 บาท สอบถามได้ที่ สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน อาคารสุโขทัย ชั้น 12 โทร.02-310-8694, 084-490-3892, 089-518-8850 www.zoo.ru.ac.th, e-mail : deerfarm.ru.@gmail.com

โครงการสัมมนาวิชาการ “แนวทางส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการเลี้ยงกวางอย่างยั้งยืน”

โครงการสัมมนาวิชาการ "แนวทางส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการเลี้ยงกวางอย่างยั้งยืน"
วันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย


ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย
– สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)
– กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
– ภาคธุรกิจ
– สหกรณ์กวางแห่งประเทศไทย
– เกษตรกรผู้ประสบผลสำเร็จในการเลี้ยงกวาง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ คาวมก้าวหน้าทางด้านวิชาการและการวิจัยของมหาวิทยาลัยต่อหน่วยงานภายนอก และเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลี้ยงกวางเชิงพาณิชย์ ตลอดจนผู้ที่สนใจในธุรกิจการเลี้ยงกวาง

dsc_1290

dsc_1320

dsc_1456

dsc_1470

dsc_1477

dsc_1480

dsc_1483

dsc_0072

dsc_0061

โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “แนวทางส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการเลี้ยงกวางอย่างยั้งยืน”

สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน ขอเชิญเกษตรกรผู้เลี้ยงกวางเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ
"แนวทางส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการเลี้ยงกวางอย่างยั้งยืน"

วันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย

590429_poster_resize

 

ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย
– สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)
– กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
– ภาคธุรกิจ
– สหกรณ์กวางแห่งประเทศไทย
– เกษตรกรผู้ประสบผลสำเร็จในการเลี้ยงกวาง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ คาวมก้าวหน้าทางด้านวิชาการและการวิจัยของมหาวิทยาลัยต่อหน่วยงานภายนอก และเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลี้ยงกวางเชิงพาณิชย์ ตลอดจนผู้ที่สนใจในธุรกิจการเลี้ยงกวาง จำนวนจำกัด 40 ท่าน (ค่าลงทะเบียน ท่านละ 400 บาท)

untitled_20160406_151727