โครงการการจัดการความรู้ เรื่องการปฏิบัติงานที่ดีในฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ภาพการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อนและการจัดประชุมทีการจัดการความรู้