วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์/ปรัชญา/ปณิธาน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นสถานีทดลองและวิจัยการเพาะและขยายพันธุ์ การจัดการสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน และสัตว์ที่นำมาเลี้ยงในภูมิภาคเขตร้อน ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและเพื่อการอนุรักษ์
  2. เพื่อเป็นศูนย์กลางการเพาะและขยายพันธุ์สัตว์ที่เป็นสัตว์หายากและใกล้สูญพันธุ์ประจำภูมิภาคเขตร้อน
  3. เพื่อเป็นสถานีทดลองและวิจัยให้กับคณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
  4. เพื่อใช้ในการเรียนการสอนให้นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และเพื่อทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
  5. เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลการศึกษาและการวิจัยทางสัตววิทยาของสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อนและสัตว์ที่นำมาเพาะเลี้ยงในภูมิภาคเขตร้อนในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งข้อมูลสารสนเทศ วารสารวิจัย และการประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
  6. ใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้สำหรับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  7. เพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยรามคำแหงในแง่ของการบริการสังคมและชุมชนทางด้านวิชาการ โดยเป็นสถานีปฏิบัติการนอกสถานที่ให้กับนักศึกษาและเกษตรกรผู้สนใจมาสัมมนาและฝึกงาน

 

เป้าหมาย

1. เพื่อให้สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน เป็นศูนย์รวมงานวิจัย เป็นแหล่งข้อมูล แหล่งเก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในภูมิภาคเขตร้อน โดยเฉพาะสัตว์ที่เป็นเศรษฐกิจใหม่ สัตว์ที่มีกำเนิดและสัตว์ที่นำมาเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ในภูมิภาคเขตร้อน

2. เพื่อให้สถาบันวิจัยภูมิภาคเขตร้อน เป็นแหล่งเพาะขยายพันธุ์ แหล่งทดลองวิจัยการจัดการสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน และสัตว์ที่นำมาเลี้ยงในภูมิภาคเขตร้อน ทั้งในเศรษฐกิจและเพื่อการอนุรักษ์

3. เพื่อให้สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน เป็นแหล่งการบริการสังคมและชุมชนทางด้านวิชาการ โดยเป็นสถานีปฏิบัติการนอกสถานที่ให้กับนักศึกษา และเกษตรกรผู้สนใจได้สัมมนาและฝึกงาน เพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยรามคำแหง

4. เพื่อให้สถาบันวิจัยในภูมิภาคเขตร้อน เกิดความคล่องในการบริหารงาน ทั้งทางด้านบุคลากร งานธุรการ งานผลิตเอกสารเผยแพร่ข้อมูลการศึกษาและการวิจัย

5. เพื่อให้สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อนเกิดเป็นองค์กรที่การพัฒนาการบริหารจัดการเป็นระบบครบวงจรในอนาคต

6. เพื่อพัฒนาศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของสัตว์เศรษฐกิจใหม่ ในที่นี้คือ กวาง และอาจรวมถึงนก ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงยอดนิยมตลอดกาลของประชาชนทั่วไป อันจะเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยนำมาแปรเปลี่ยนเป็นรายได้อีกทางหนึ่งในอนาคตของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

7. เพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยต่อยอดเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อการเลี้ยงสัตว์ การวิจัยในสัตว์ ซึ่งสามารถแข่งขันได้ในระดับอาเซียนและระดับโลก

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

          สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อนจัดทำประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ประเด็นยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เพื่อให้การพัฒนาหรือการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย ดังนี้

          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างและกระจายโอกาสความเสมอภาค และความเป็นธรรมและการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ปวงชน

          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิตให้เป็นที่ยอมรับ

          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้และงานสร้างสรรค์ (เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ)

          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการ และสนับสนุนส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 

เป้าประสงค์

          จากประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมดที่กล่าวมา เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนด สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อนจึงได้กำหนดเป้าประสงค์ ดังนี้

          เป้าประสงค์ที่ ๑ ผู้รับบริการทุกกลุ่มได้รับความเป็นธรรมทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

          เป้าประสงค์ที่ ๒ ผู้รับบริการทุกกลุ่มมีคุณภาพและมาตรฐาน

          เป้าประสงค์ที่ ๓ ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ได้รับการเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น (เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ)

          เป้าประสงค์ที่ ๔ ระบบบริหารมีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ และสนับสนุนส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 

กลยุทธ์

          กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการจัดบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม

          กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (สร้างองค์ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี)

          กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย งานสร้างสรรค์และพัฒนา

          กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารตามแนวทางหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมไทย

 

พันธกิจ

ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่และให้บริการวิชาการแก่สังคม

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

ศึกษา วิจัย และค้นคว้าองค์ความรู้เกี่ยวกับสัตว์เศรษฐกิจใหม่ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม สัตว์ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ การสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อการเลี้ยงสัตว์ และเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ข้อมูลด้านวิชาการและวิจัยในภูมิภาคเขตร้อน

 

ปรัชญา (Philosophy)

ศึกษา ค้นคว้า พัฒนางานวิจัย สร้างนวัตกรรมใหม่ในภูมิภาคเขตร้อน

 

ปณิธาน (Will)

มุ่งเน้นพัฒนางานวิจัย เพื่อเสริมสร้างคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติในภูมิภาคเขตร้อนให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

 

ค่านิยมองค์การ

สร้างจิตสำนึกในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติในภูมิภาคเขตร้อน