โครงการบริจาคของใช้ช่วยเหลือวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร คือการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในสังคม ซึ่งการจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรโดยรวม ทั้งนี้การที่จะทำให้สังคมเหล่านั้นมีแนวทางในการดำเนินชีวิต และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้นั้น จำเป็นต้องปลูกฝังค่านิยมที่ดี มีตัวอย่างในการประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมกับสังคมปัจจุบัน รวมไปถึงการเสริมสร้างสุขภาพกายและจิตใจ จึงก่อให้เกิดแนวคิดในการจัดโครงการบริจาคช่วยเหลือวัดพระบาทน้ำพุ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อ HIV ในด้านอาหารของใช้ในชีวิตประจำวัน

ดังนั้นทางสถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน มหาวิทยาลัยรามคำแหง เล็งเห็นความสำคัญในการสนับสนุนที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม และช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์