สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน มหาวิทยาลัยรามคำแหง มาร่วมงาน “โครงการสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมในการดำเนินโครงการวิจัยตามกรอบการดำเนินงานของสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง” ประจำปี 2566 ณ จังหวัดเชียงราย

ขอบคุณ…

ธัชชา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ที่ให้โอกาสสถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน มหาวิทยาลัยรามคำแหง มาร่วมงาน “โครงการสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมในการดำเนินโครงการวิจัยตามกรอบการดำเนินงานของสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง” ประจำปี 2566 ณ จังหวัดเชียงราย

หมายถึงให้โอกาส “ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง” จ.สุโขทัย ได้ “ไปต่อ” 😊

จากการได้ร่วมอยู่ในงานสัมมนากับเพื่อนพ้องชาวราชภัฎฯ และมหาวิทยาลัยเครือข่าย ทำให้พบความจริงบางอย่างว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่มีความเป็นมาอันยาวนาน กลับกลายเป็น “น้องใหม่” ในมิติของการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนจริง ๆ

ได้เห็นสายใยสัมพันธ์บางอย่างระหว่างผู้คนในชุมชนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่แนบแน่นและยึดโยงกันอย่างน่าทึ่ง…

เมื่อนำมาคิดพิจารณา…กลับได้เรียนรู้และได้แนวคิดหลังจากการสัมมนาพบปะผู้คนในชุมชน ในการก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยและสภาพเศรษฐกิจที่ผู้คนในชุมชนต้องสร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงนี้อย่างสร้างสรร

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลายเป็น “หลักธรรมแห่งความสุข” ในการดำรงชีวิต เพื่อเป็นฐานในการต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรให้กับคนรุ่นต่อไปอย่างมีคุณค่า

สิ่งที่ตกผลึกทางความคิดในวันนี้ จะกลายเป็น “รูปธรรม” ที่จะเกิดใน “ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง” จ.สุโขทัย ในเวลาไม่นานต่อจากนี้….

รออีกไม่นานจะได้พบกันนะครับ….😄

#ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง #สถานที่แห่งการเรียนรู้ #ทุกวันหยุดคือวันครอบครัว #กิจกรรมมากมาย #ขนมไทย #ขนมโบราณ #มุมถ่ายรูปเก๋ๆ #หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง #ระเบิดจากข้างใน #แบ่งโลกนี้ให้เท่าเทียมกัน #ขาดทุนคือกำไร #สุโขทัย #เศรษฐกิจชุมชน #เศรษฐกิจฐานราก #สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง #หอปรัชญารัชกาลที่9