โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมระบบธุรกิจการเลี้ยงกวางครบวงจรในประเทศไทยอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ ๑

สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
“การส่งเสริมระบบธุรกิจการเลี้ยงกวางครบวงจรในประเทศไทยอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ ๑

วันที่ ๑๐ – ๑๑ มิถุนายน  ๒๕๖๐
ณ ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย

ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ได้มีการจัดให้มีการฝึกอบรม “การส่งเสริมระบบธุรกิจการเลี้ยงกวางครบวงจรในประเทศไทยอย่างยั่งยืน ครั้งที่ ๑” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินปี ๒๕๖๐ ได้รับเกียรติจากวิทยากรบรรยายพิเศษ จากทั้งหน่วยงานภาครัฐฯ ได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช (ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า) ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO) และเอกชนผู้ประสบความสำเร็จในธุรกิจการเลี้ยงกวางและธุรกิจการท่องเที่ยว ผู้เข้าฝึกอบรมประกอบด้วยผู้สนใจและเกษตรกรจากหลายจังหวัดโดยเฉพาะกลุ่มข้าราชการและเกษตรกรภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน ร่วม 38 คน (เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ 30 คน) ซึ่งต้องขอให้มาสมัครเข้าอบรมในรอบที่ 2 ช่วงเดือนกันยายน) ให้ความสนใจเข้าร่วมรับการฝึกอบรมอย่างตั้งใจ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ ไปเผยแพร่ จัดตั้ง และขยายเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหงต่อไป…