โครงการสัมมนาบุคลากรสถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน เรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์กร”

โครงการสัมมนาบุคลากรสถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน

     เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์กร

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2562

 ปัจจุบันระบบการทำงานของภาครัฐมีการพัฒนาเทคโนโลยีให้มีการเปลี่ยนแปลงระบบไปตามยุคสมัย และมีขั้นตอนการดำเนินงานที่ซับซ้อนมากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานให้ตรงตามระบบที่ได้พัฒนาขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นระบบการเบิกจ่ายงบประมาณ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) และการบริหารจัดการภายในฟาร์มนั้น สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน จึงต้องการผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถมาเผยแพร่ความรู้ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน และนำความรู้ที่ได้รับนั้นถ่ายทอดความรู้ความสามารถให้กับบุคลากรรุ่นต่อไปในอนาคต

                        ดังนั้น สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน มหาวิทยาลัยรามคำแหง มองเห็นความสำคัญในการทำงานให้กับหน่วยงาน และมหาวิทยาลัย จึงจัดโครงการสัมมนาบุคลากรสถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน เรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์กร” ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานได้ศึกษาสอบถามจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องระบบการเบิกจ่ายงบประมาณ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี และการบริหารจัดการภายในฟาร์มเพื่อนำมาปรับใช้ในการทำงานภายในหน่วยงาน และมหาวิทยาลัยต่อไป