โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปลูกพืชอาหารสัตว์เศรษฐกิจและการสร้างเครือข่ายฟาร์มปศุสัตว์ในภูมิภาคอาเซียน”

เดือนกรกฎาคม 2556 สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปลูกพืชอาหารสัตว์เศรษฐกิจและการสร้างเครือข่ายฟาร์มปศุสัตว์ในภูมิภาคอาเซียน” ระหว่างวันที่ 3 – 7 กรกฎาคม 2556 ณ สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย และภักดีฟาร์ม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ณ สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัยอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

dscf6515
dscf6295 dscf6307
dscf6632
dscf6335 dscf6348
dscf6476
dscf6404 dscf6427
dscf6445 dscf6446
dscf6536
dscf6609
 
ณ ภักดีฟาร์ม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
dscf6736
dscf6667
dscf6750 dscf6764