ทีมงานสวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมาเยี่ยมชม

เดือนพฤษภาคม 2556 ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดงานสัมมนาของสวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีโดยคุณวีระพล บุญชูดวง หัวหน้ากลุ่มสวัสดิการสัตว์ ฝ่ายจัดการสัตว์พื้นที่พิเศษ สวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นหัวหน้าคณะสัมมนาในครั้งนี้

dsc_0022
เมื่อคณะของสวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเดินทางมาถึง อาจารย์พรชัย วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน กล่าวต้อนรับแล้วนำชมโรงเรือนผสมอาหาร
dsc_0025 dsc_0034
dsc_0042
หลังจากนั้นอาจารย์พรชัย วงศ์วาสนา บรรยายวัตถุประสงค์ ความเป็นมา และการบริหารจัดการฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง
dsc_0051_1 dsc_0060
dsc_0067 dsc_0073
dsc_0076
อาจารย์พรชัย วงศ์วาสนา พาชมส่วนต่าง ๆ ของฟาร์มกวาง ได้แก่ โรงเรือนตัดเขา กรงเลี้ยงกวาง ทุ่งหญ้าอาหารสัตว์ โรงเรือนกรองน้ำ โรงเรือนแปรรูปผลิตผลทางชีวภาพ
dsc_0082
คณะสัมมนาจากสวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ถ่ายภาพร่วมกับทีมงานฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน มหาวิทยาลัยรามคำแหง