งานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ฟาร์มกวางมาตรฐานของประเทศไทย”

วันที่ 14 – 15 เดือนกันยายน 2556 เป็นวันดีของฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ได้รับเกียรติเป็นสถานที่จัดงาน “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ฟาร์มกวางมาตรฐานของประเทศไทย” ในการฝึกอบรมครั้งนี้หน่วยงานร่วมเป็นเจ้าภาพ ได้แก่สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน มหาวิทยาลัยรามคำแหง สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ กรมปศุสัตว์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สหกรณ์กวางแห่งประเทศไทย ร่วมมือกันระดมความคิดเพื่อจัดทำมาตรฐานและแนวทางการเลี้ยงกวางและการจัดการฟาร์มกวางที่เป็นมาตรฐานแบบสากล ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกวางในประเทศไทย เพื่อให้การเลี้ยงกวางซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจใหม่ในประเทศไทย มีคุณภาพสูง ถูกสุขลักษณะ และคุ้มค่าการลงทุน 

ณ ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน มหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย

dscf7065
dscf6856 dscf6874
dscf6940
dsc_0018
dscf6877 dscf6893
dscf6894 dscf6912
dscf6909 dscf6917
dscf6925
dscf6931
dscf6946
คุณวุฒิพงศ์ โสมนัส รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
dscf6972

รศ.ดร. มณี อัชวรานนท์ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บรรยายพิเศษเรื่อง

  • ผลงานวิจัยจากฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ทิศทางและบทบาทของมหาวิทยาลัยรามคำแหงกับการเลี้ยงกวางในประเทศไทย
dscf6947
dsc_0042 dsc_0051
dsc_0055
ดร. ชวาล ทัฬหิกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ บรรยายเรื่อง การเพิ่มมูลค่าสัตว์เศรษฐกิจในประเทศไทย
dscf6991
คุณอภิชาติ วัฒนกุล ประธานสหกรณ์กวางแห่งประเทศไทย บรรยายเรื่อง ทิศทางและสถานการณ์การเลี้ยงกวางเชิงเศรษฐกิจในประเทศไทย
dscf7015
รศ.ดร. ชัยณรงค์ คันธพนิต สถาบันคลังสมองแห่งชาติ บรรยายเรื่อง ฟาร์มกวางมาตรฐานของประเทศไทย
dsc_0095
น.สพ.เฉลิมพงศ์ จิรพฤฒิศิริ บรรยายเรื่อง การป้องกันและการควบคุมโรคตามมาตรฐาน
dscf7049
คุณธีรวัฒน์ วงศ์วรทัต บรรยายเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการตลาดจากกวาง
dscf7057
อ.พรชัย วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน มหาวิทยาลัยรามคำแหง บรรยายเรื่อง ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมกับการเลี้ยงกวางในประเทศไทย และการบริหารจัดการฟาร์มกวางมาตรฐาน
dscf7157
dscf7155
ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเข้าเยี่ยมชม มาตรฐานการเลี้ยงกวางของฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง
s0037177 dscf7172
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
dscf7191
dscf7187 dscf7184
dscf7195
dscf7215
dscf7197 dscf7208
dscf7218
dscf7198 dscf7206
dscf7205
dscf7234
dscf7231
dscf7238
ณ ภักดีฟาร์ม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
dscf7257
dsc_6052
dsc_6066
dscf7280
dscf7285