การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มกวาง (GAP)”

ขอรายงานและประมวลภาพ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มกวาง (GAP)” วันที่ 2-3 ธันวาคม 2563 โดยกรมปศุสัตว์ร่วมกับสถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง จ.สุโขทัย

การฝึกอบรมมีทั้งภาคบรรยายและการสาธิตการปฏิบัติงานในฟาร์มกวางฯ ทำให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมอบรมได้เห็นภาพและเกิดความคิด
ต่อยอดในการปฏิบัติจริงต่อไป…

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มกวาง GAP”

เรียนท่านสมาชิก
เครือข่ายฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหงทุกท่านครับ…
มีเรื่องสำคัญจะเรียนแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบ 2 เรื่องดังนี้ครับ….
1. โดยความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์และฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง 
จัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
“การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสำหรับฟาร์มกวาง GAP”
ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563
เวลา 8.30-17.00 น.
ที่ ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ. สุโขทัย
เพื่อให้เจ้าของฟาร์มกวางและผู้ที่มีความประสงค์จะเลี้ยงกวาง/ทำฟาร์มกวาง ได้รับทราบข้อกำหนดต่าง ๆ ของกรมปศุสัตว์ในการทำให้ฟาร์มของเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practice) 
ซึ่งหลังจากผ่านการอบรมแล้ว เกษตรกรจะได้ใบรับรอง เพื่อนำไปยื่นขอรับการตรวจประเมินฟาร์มกวางของท่านที่จะได้รับมาตรฐาน GAP จากกรมปศุสัตว์ต่อไป
รับสมัครผู้เข้าฝึกอบรมในครั้งแรกนี้ 20 ท่าน….
เพื่อเป็นการนำร่องให้กับผู้เลี้ยงกวาง และเกษตรกรผู้สนใจจะเลี้ยงกวางให้เข้าสู่มาตรฐานเดียวกัน อันเป็นการยกระดับสินค้าเกษตรของเราต่อไป…
สนใจติดต่อสมัครได้ตามประกาศนี้ครับ…

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมระบบธุรกิจการเลี้ยงกวางครบวงจรในประเทศไทยอย่างยั่งยืน”

สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การส่งเสริมระบบธุรกิจการเลี้ยงกวางครบวงจรในประเทศไทยอย่างยั่งยืน”

วันที่ ๑๐ – ๑๑ มิถุนายน  ๒๕๖๐
ณ ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย

 

โปสเตอร์สัมนา11 ปรับไซส์1