โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมระบบธุรกิจการเลี้ยงกวางครบวงจรในประเทศไทยอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ ๒

ขออนุญาตเรียนรายงานการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศ

เรื่อง “การส่งเสริมระบบธุรกิจการเลี้ยงกวางครบวงจรในประเทศไทยอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2” วันที่ 9-10 กย. 2560 ที่ผ่านมา

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมปศุสัตว์ กรมอุทยานฯ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ธนาคารเพื่อการเกษตร (ธกส.) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO) สหกรณ์กวางแห่งประเทศไทย และเจ้าของกิจการฟาร์มกวางที่ประสบความสำเร็จ จากธุรกิจนี้

ซึ่งได้รับความสนใจจากสมาชิกเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกวางที่มาจากหลากหลายพื้นที่ โดยเฉพาะทางภาคเหนือ ตั้งใจรับการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ รับทราบถึงข้อมูลและศักยภาพของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่มีความพร้อมทั้งในด้านวิชาการที่ได้จากการวิจัย และรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น โรงแปรรูปกวางที่ทันสมัยและถูกสุขลักษณะ ฯลฯ

เพื่อนำไปปรับใช้งานในการเลี้ยงกวางและตัดสินใจเริ่มต้นทำธุรกิจฟาร์มกวางต่อไป…

ขอบคุณมากค่ะ