Episode : 1 เตรียมตัว

Episode : 1 เตรียมตัว

ได้เวลาจัดเตรียม …. นำพา
ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง สุโขทัย และ
”วิถีชีวิตพอเพียง“ ของชาวสุโขทัยไปนำเสนอในงานเสวนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรายงานผลการดำเนินงานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ในหัวข้อ
“เศรษฐกิจพอเพียงกับ BCG สู่นวัตกรรมเชิงพื้นที่“ 4-5 กรกฎาคม 2567 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

#ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง #ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง #สถานที่แห่งการเรียนรู้ #หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง #ระเบิดจากข้างใน #แบ่งโลกนี้ให้เท่าเทียมกัน #ขาดทุนคือกำไร #สุโขทัย #เศรษฐกิจชุมชน #เศรษฐกิจฐานราก #ภารกิจใหม่ต่อชุมชน #งานวิจัยชุมชน #มหาวิทยาลัยรามคำแหง #มหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน
การพบปะกัน เหมือนได้มาเจอกันอีกครั้งของคนในครอบครัว บรรยากาศอบอุ่นจริงใจ

วันนี้ 29 ตุลาคม 2566

โครงการตลาดชุมชนฟาร์มกวางตามแบบเศรษฐกิจ BCG ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้มีโอกาสเรียนเชิญประชุมชาวชุมชนเมืองเก่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าและทีมบริหาร เพื่อรับทราบข้อตกลง หารือวันเวลา และแนวทางปฏิบัติร่วมกันในการเปิด “ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง สุโขทัย ให้กลับมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนสุโขทัยอีกครั้งในช่วงปลายฝนต้นหนาว… นี้

การเริ่มต้นเดินทางบทใหม่ในในครั้งนี้ ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน กำลังทำหน้าที่ในบทบาทใหม่ต่อสังคม ในการนำพาความเข้าใจแนวคิด BCG ที่ซับซ้อนอธิบายให้กับชาวบ้านในชุมชนเข้าใจ ก้าวเดินไปด้วยกัน มี ”ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง” เป็นตัว “ขับเคลื่อน” โดยยังคงยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น “ธงนำ”

การพบปะกัน เหมือนได้มาเจอกันอีกครั้งของคนในครอบครัว บรรยากาศอบอุ่นจริงใจ

เรากลับมาตามสัญญาแล้วนะครับ….

พบกัน 11 พฤศจิกายน นี้
บนวิถีแห่งความพอเพียงนะครับ………😊

#ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง #สถานที่แห่งการเรียนรู้ #ทุกวันหยุดคือวันครอบครัว #กิจกรรมมากมาย #ขนมไทย #ขนมโบราณ #หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง #ระเบิดจากข้างใน #แบ่งโลกนี้ให้เท่าเทียมกัน #ขาดทุนคือกำไร #สุโขทัย #เศรษฐกิจชุมชน #เศรษฐกิจฐานราก #สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง #หอปรัชญารัชกาลที่9 #เศรษฐกิจBCG 

ค่อยๆก่อ ค่อยๆร่าง ค่อยๆสร้าง… เพื่อชุมชน

ค่อยๆก่อ ค่อยๆร่าง ค่อยๆสร้าง… เพื่อชุมชน

#หาเลี้ยงตัวเอง #แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงกวาง #งานวิจัย #ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง #ก่อนจะกลายเป็นตำนาน #สุโขทัย #ทุกชีวิต #newnormal #เขากวางอ่อน #stayin_alive #staying_alive #กวาง #เขากวาง #แหล่งเรียนรู้ #ฟาร์มกวาง #ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง