โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดการฟาร์มและผลผลิตจากฟาร์มกวาง”

สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน ขอเชิญเกษตรกรผู้เลี้ยงกวางเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
"การจัดการฟาร์มและผลผลิตจากฟาร์มกวาง"

วันที่ 10-11 กันยายน 2559
ณ ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย

590910-new-poster-recovered-resize

ขอเรียนเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐ BEDO เจ้าของธุรกิจ และสหกรณ์กวางแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่กระตุ้นให้ผู้สนใจหันเลี้ยงกวางเชิงพาณิชย์ พร้อมลงมือปฏิบัติการสร้างคอกกวางและตัดเขากวางอ่อน

ผู้สนใจเข้าร่วมงานสมัครได้บัดนี้เป็นต้นไป ค่าลงทะเบียนคนละ 500 บาท สอบถามได้ที่ สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน อาคารสุโขทัย ชั้น 12 โทร.02-310-8694, 084-490-3892, 089-518-8850 www.zoo.ru.ac.th, e-mail : deerfarm.ru.@gmail.com