ป่าเต็งรังที่ฟื้นกลับคืนมา…….

ป่าเต็งรังที่ฟื้นกลับคืนมา…….

กว่า 17 ปี ที่กำเนิดฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ พื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ที่เราเป็นกันชนให้กับป่าใหญ่ จนต้นไม้ที่เคยเป็นป่าเสื่อมโทรม กำลังเติบโตเป็นป่าใหญ่ในอนาคต….

จากนี้ไปจะเป็นอย่างไร……คงต้องแล้วแต่ลิขิตสวรรค์

บันทึกไว้……ก่อนจะกลายเป็นเพียงตำนาน

#หาเลี้ยงตัวเอง #แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงกวาง #งานวิจัย #ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง #ก่อนจะกลายเป็นตำนาน #สุโขทัย #ทุกชีวิต

จุดสิ้นสุด…… อาจกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้น

จุดสิ้นสุด…… อาจกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้น

“ทุกชีวิต” ล้วนมีวิถีทางของมัน เพื่อการมีชีวิตรอด

บันทึกไว้……ก่อนจะกลายเป็นเพียงตำนาน

#หาเลี้ยงตัวเอง #แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงกวาง #งานวิจัย #ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง #ก่อนจะกลายเป็นตำนาน #สุโขทัย #ทุกชีวิต

ช่วยกัน ซ่อม…… สร้าง……

ช่วยกัน ซ่อม…… สร้าง…… และเสาะหาหนทางใหม่
แต่ยังคงไว้ซึ่งความตั้งใจเดิม…..

บันทึกไว้……ก่อนจะกลายเป็นเพียงตำนาน

#หาเลี้ยงตัวเอง #แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงกวาง #งานวิจัย #ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง #ก่อนจะกลายเป็นตำนาน #สุโขทัย

บันทึกไว้……ก่อนจะกลายเป็นเพียงตำนาน

เมืองไทยใหญ่อุดม….. ดินดีสมเป็นนาสวน….
เพื่อนรักเราชักชวน…. ร่วมช่วยกันมุ่งมั่นทำ….
บันทึกไว้……ก่อนจะกลายเป็นเพียงตำนาน
#หาเลี้ยงตัวเอง #แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงกวาง #งานวิจัย #ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง #ก่อนจะกลายเป็นตำนาน #สุโขทัย

From Dusk Till Dawn…. ชีวิตที่ไม่เคยหยุดนิ่ง

From Dusk Till Dawn…. ชีวิตที่ไม่เคยหยุดนิ่ง

บันทึกไว้……ก่อนจะกลายเป็นเพียงตำนาน

#หาเลี้ยงตัวเอง #แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงกวาง #งานวิจัย #ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง #ก่อนจะกลายเป็นตำนาน #สุโขทัย

ก่อนจะกลายเป็นเพียงตำนาน…

ก่อนจะกลายเป็นเพียงตำนาน…

เมล็ดพันธุ์ที่ดี… ถึงจะถูกกลบฝัง…ก็งอกงามได้

ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในฤดูฝน พยายามขยายแปลงปลูกพืชอาหารสัตว์ ให้เพียงพอในฤดูถัดไป ตอบสนองนโยบาย #หาเลี้ยงตัวเอง บนหลักการปศุสัตว์ธรรมชาติ

#ก่อนจะกลายเป็นเพียงตำนาน #ฟาร์มกวาง #มหาวิทยาลัยรามคำแหง #กวาง #deer #พืชอาหารสัตว์