ขอประกาศลดจำนวนกวางที่มีอยู่ ให้สมดุลกับการผลิตพืชอาหารสัตว์

เรียนท่านสมาชิก
เครือข่ายฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหงและผู้สนใจทุกท่านครับ…
สืบเนื่องจากการที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีนโยบายให้ฟาร์มกวางฯ ต้องหาเลี้ยงตัวเองนั้น… เพื่อให้ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่เป็นแหล่งรวม และเผยแพร่ความรู้อย่างเป็นทางการภายใต้หน่วยงานของรัฐฯ แห่งเดียวของประเทศไทยในขณะนี้ ให้สามารถดำเนินการต่อไปได้….
จึงขอประกาศลดจำนวนกวางที่มีอยู่ ให้สมดุลกับการผลิตพืชอาหารสัตว์ และรายได้ที่มีเข้ามา จนกระทั่งฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง สามารถเลี้ยงตัวเองได้….
2.1 กวางรูซ่าเพศเมีย จำนวน 193 ตัว
2.2 กวางรูซ่าเพศผู้ จำนวน 85 ตัว
อายุประมาณ 4-7 ปี
หากสมาชิกฯ หรือเกษตรกร สนใจสามารถติดต่อได้ที่
คุณ ธงชัย
โทรศัพท์ 02-310-8694 โทรศัพท์มือถือ 086-949-6037
ขอบคุณมากครับ….
#หาเลี้ยงตัวเอง #แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงกวาง #งานวิจัย #ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง #ก่อนจะกลายเป็นตำนาน #สุโขทัย #ทุกชีวิต #newnormal  #เขากวางอ่อน #stayin_alive #staying_alive #ฝึกอบรม #GAP #กวาง

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มกวาง GAP”

เรียนท่านสมาชิก
เครือข่ายฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหงทุกท่านครับ…
มีเรื่องสำคัญจะเรียนแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบ 2 เรื่องดังนี้ครับ….
1. โดยความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์และฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง 
จัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
“การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสำหรับฟาร์มกวาง GAP”
ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563
เวลา 8.30-17.00 น.
ที่ ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ. สุโขทัย
เพื่อให้เจ้าของฟาร์มกวางและผู้ที่มีความประสงค์จะเลี้ยงกวาง/ทำฟาร์มกวาง ได้รับทราบข้อกำหนดต่าง ๆ ของกรมปศุสัตว์ในการทำให้ฟาร์มของเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practice) 
ซึ่งหลังจากผ่านการอบรมแล้ว เกษตรกรจะได้ใบรับรอง เพื่อนำไปยื่นขอรับการตรวจประเมินฟาร์มกวางของท่านที่จะได้รับมาตรฐาน GAP จากกรมปศุสัตว์ต่อไป
รับสมัครผู้เข้าฝึกอบรมในครั้งแรกนี้ 20 ท่าน….
เพื่อเป็นการนำร่องให้กับผู้เลี้ยงกวาง และเกษตรกรผู้สนใจจะเลี้ยงกวางให้เข้าสู่มาตรฐานเดียวกัน อันเป็นการยกระดับสินค้าเกษตรของเราต่อไป…
สนใจติดต่อสมัครได้ตามประกาศนี้ครับ…