โครงการกีฬาบุคลากรภายในสุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ 42

โครงการกีฬาบุคลากรภายในสุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ 42

1 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.30 น. บุคลากรสถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน 
“สุพรรณิการ์เกมส์” ครั้งที่ 42 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 
เป็นประธานในพิธี “กล่าวเปิดการแข่งขัน” ซึ่งมหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดให้มีการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในเป็นประจำทุกปี 
เพื่อส่งเสริมความสามัคคี และเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง