การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มกวาง (GAP)”

ขอรายงานและประมวลภาพ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มกวาง (GAP)” วันที่ 2-3 ธันวาคม 2563 โดยกรมปศุสัตว์ร่วมกับสถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง จ.สุโขทัย

การฝึกอบรมมีทั้งภาคบรรยายและการสาธิตการปฏิบัติงานในฟาร์มกวางฯ ทำให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมอบรมได้เห็นภาพและเกิดความคิด
ต่อยอดในการปฏิบัติจริงต่อไป…