รายการ สนามเป้าเล่าข่าว ทางโทรทัศน์สีกองทับบกช่อง 5 นวัตกรรมเพื่อการทำฟาร์มกวางสมัยใหม่ ออกอากาศวันที่ 20 ก.ย. 2561

รายการ สนามเป้าเล่าข่าว ทางโทรทัศน์สีกองทับบกช่อง 5 โครงการสือมวลชนสัญจรครั้งที่ 8 การเผยแพร่ผลงานวิจัยเรื่อง นวัตกรรมเพื่อการทำฟาร์มกวางสมัยใหม่ ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2561 ออกอากาศเมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2561

รายการ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 ตอนที่ 25 นวัตกรรมเพื่อการทำฟาร์มกวางสมัยใหม่ ออกอากาศวันที่ 13 ก.ย. 2561

รายการ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 ตอนที่ 25 นวัตกรรมเพื่อการทำฟาร์มกวางสมัยใหม่ ออกอากาศวันที่ 13 ก.ย. 2561
เวลา 11.00-11.03 น. โดยนักวิจัยนวัตกรรม รศ.ดร.มณี อัชวรานนท์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสื่อมวลชน เข้าเยี่ยมชมฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง

20 กันยายน 2561
คณะผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสื่อมวลชน 16 สำนัก เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง และให้คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับชุดโครงการวิจัย “การบูรณาการนวัตกรรมเชิงประจักษ์เพื่อพัฒนาต่อ
ยอดการทำฟาร์มกวางสู่การเกษตรสมัยใหม่” ที่ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัล Platinum Award
งาน Thailand Research Expo 2018 ซึ่งเกิดจากการ
บูรณาการ 6 โครงการ ทำให้เกิดการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์สู่ชุมชน

ในโอกาสนี้ ทางผู้บริหาร วช. ได้เน้นถึงความสำคัญของมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่มีต่อมวลชน ต่อประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ โดยเน้นย้ำให้เห็นถึงความสำคัญในการวิจัยที่จะกลายเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆแล้วนำมาใช้ในการเรียนการสอนควบคู่ไปกับการถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีศักยภาพมากในเรื่องนี้…

ในช่วงค่ำ คณะผู้บริหาร บุคลากร และสื่อมวลชน ได้ร่วมรับประทานอาหารค่ำ ในลักษณะ Dinner Talk และมีการให้สัมภาษณ์กับสื่อภายใต้บรรยากาศฟาร์มกวางยามค่ำคืน พร้อมด้วยเมนูอาหารที่ทำจากเนื้อกวางซึ่งได้นำไปร่วมโชว์ในงาน Thailand Research Expo 2018 ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา…

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) เพื่อจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมเชิงรุก”

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) เพื่อจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมเชิงรุก” ในวันที่ 10 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ลิ้ง : https://www.facebook.com/nrctofficial/videos/1808354239218832/

ลิ้ง : https://www.facebook.com/nrctofficial/videos/2061402850558891/

ลิ้ง : https://www.facebook.com/nrctofficial/videos/2120954991248475/

มาชมการให้สัมภาษณ์สด รอบรั้วรามฯSpecial วันนี้ ทำความรู้จักกับฟาร์มกวาง ม.รามคำแหง เจ้าของรางวัลนวัตกรรมเพื่อการทำฟาร์มกวางสมัยใหม่

เชิญเพื่อนๆ มาชมการให้สัมภาษณ์สด กับการคว้ารางวัล Platinum Award ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

จากงานวิจัยชุดโครงการ “นวัตกรรมเพื่อการทำฟาร์มกวางสมัยใหม่” (Innovation for Modern Deer Farming)

ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018) สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ลิ้ง : https://www.facebook.com/aroundramuni/videos/302980176950129/UzpfSTEwMDAyNTA1NTY4NjEyODoyNTg3MDg1MzgzMDc2Njc/

งบแผ่นดิน ปี๒๕๖๓

เอกสาร/วิธีการ/ขั้นตอน การจัดทำแผนบูรณาการงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ส่ง Concept Proposal ได้ตั้งแต่วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ – ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓

ส่ง Concept Proposal ที่ระบบ NRMS

 ส่ง Concept Proposal แบบ Spearhead ที่ สวทน.       

ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ NRMS

ลิงค์ไปยัง  :  https://www.nrms.go.th/i63Download_document.aspx

 

การยื่นข้อเสนอแผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (สวทน.)

ลิงค์ไปยัง  :  https://www.nrms.go.th/i63Download_document.aspx

 

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
1.แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) แผนบูรณาการ (***สำหรับหัวหน้าแผนโครงการ  เฉพาะเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 2) แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓.docx
2.แบบฟอร์มสรุปโครงการ (Concept Proposal) (***สำหรับโครงการย่อย  เฉพาะเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 2) แบบฟอร์มสรุปโครงการ.docx
3.แผนภูมิต้นไม้ ร่างแผ่นบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมปี ๒๕๖๓   แผนภูมิต้นไม้ ร่างแผ่นบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมปี ๒๕๖๓.pdf 
4.รวมกรอบการวิจัย และแนวทางการเสนองานวิจัยและนวัตกรรมปี ๒๕๖๓ รวมกรอบการวิจัย และแนวทางการเสนองานวิจัยและนวัตกรรมปี ๒๕๖๓.pdf
5.เอกสารบรรยาย กรอบการวิจัยปี ๒๕๖๓  เอกสารบรรยาย กรอบการวิจัยปี ๒๕๖๓.pdf
6.เอกสารบรรยาย ระบบบริหารและติดตามประเมินผล  เอกสารบรรยาย ระบบบริหารและติดตามประเมินผล.pdf
7.ร่าง แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมปี 2563  ร่าง แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมปี 2563.docx
8.กรอบการวิจัยและประเด็นวิจัย
สาหรับแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กรอบการวิจัยและประเด็นวิจัย.pdf