นำเสนองานในรูปแบบนิทรรศการ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 Thailand Research Expo 2023 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ สามารถถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างพร่างพรู ไม่ชัดเขิน…

จิตรภานุ, จิรัฐิติกาล, จักรพงค์, เฉลิมพล และยุวเรศ

คือ 5 คน ที่ทำงานของทั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา และมีภาระงานเพิ่มเติมในสถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน ในการดูแลฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง จ.สุโขทัย รวมถึงงานวิจัยโครงการ “การสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากฟาร์มต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พวกเขาทั้ง 5 คน ได้มีโอกาสเรียนรู้ สัมผัส และเข้าใจ “แก่น” ของหลักปรัชญา ผ่านวิถีชีวิตของคนในชุมชน จ.สุโขทัย ที่ “เป็น” อยู่แล้ว ในหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จนถึงในเวลาที่นำเสนองานในรูปแบบนิทรรศการ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 Thailand Research Expo 2023 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ สามารถถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างพร่างพรู ไม่ชัดเขิน…

ขอบคุณ…
สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง วิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (ธัชชา) ที่มอบโอกาสนี้ให้กับเราได้มีโอกาสทำงาน

ขอบคุณ…
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่ให้พื้นที่เราได้นำเสนอในทุก ๆ ปี เหมือนสมาชิกในครอบครัว

ขอบคุณ…
มหาวิยาลัยรามคำแหง ที่ยังคงยืนหยัดในการเป็นมหาวิทยาลัยของประชาชนโดยเฉพาะในชนบทและชุมชน

และ ขอบคุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ที่ไม่เคยหยุดสร้าง “พลัง” ในการทำงานให้กับพวกเราเลย…😊

#ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง #สถานที่แห่งการเรียนรู้ #ทุกวันหยุดคือวันครอบครัว #กิจกรรมมากมาย #ขนมไทย #ขนมโบราณ #มุมถ่ายรูปเก๋ๆ #หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง #ระเบิดจากข้างใน #แบ่งโลกนี้ให้เท่าเทียมกัน #ขาดทุนคือกำไร #สุโขทัย #เศรษฐกิจชุมชน #เศรษฐกิจฐานราก #หอปรัชญารัชกาลที่๙

ในความเป็นจริงแห่งยุคสมัยที่กำลังเปลี่ยนไป ล้วนชักนำให้ความคิด คุณค่าของบางสิ่งลดลงเสื่อมถอยไปตามกาลเวลาและช่วงชีวิตของผู้คน…

ในความเป็นจริงแห่งยุคสมัยที่กำลังเปลี่ยนไป ล้วนชักนำให้ความคิด คุณค่าของบางสิ่งลดลงเสื่อมถอยไปตามกาลเวลาและช่วงชีวิตของผู้คน…

แต่ก็มีอีกหลายสิ่งที่ยังคงอยู่ เหมาะสม และอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงในสังคมไทย การก้าวเดินที่ต้องคำนึงถึงจังหวะ ธรรมชาติของชีวิต และความเป็นไป

โครงการ “การสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากฟาร์มต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ทำให้พวกเราเรียนรู้และเข้าใจ “แก่น” ของหลักปรัชญา ผ่านวิถีชีวิตของคนในชุมชน จ.สุโขทัย ที่ “เป็น” อยู่แล้ว จนถึงในเวลาที่นำเสนองานในรูปแบบนิทรรศการ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 Thailand Research Expo 2023 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

จิตใจและห้วงความคิดกลับยังติดอยู่ที่ “ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง” หลั่งไหลบอกเล่าเรื่องราว “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ โดยไม่ต้องคิดเลยแม้แต่น้อย….

ขอบคุณ…
สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง วิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (ธัชชา) ที่มอบโอกาสนี้ให้กับเราได้มีโอกาสทำงาน

ขอบคุณ…
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่ให้พื้นที่เราได้นำเสนอในทุก ๆ ปี เหมือนสมาชิกในครอบครัว

ขอบคุณ…
มหาวิยาลัยรามคำแหง ที่ยังคงยืนหยัดในการเป็นมหาวิทยาลัยของประชาชนโดยเฉพาะในชนบทและชุมชน

และ ขอบคุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ที่ไม่เคยหยุดสร้าง “พลัง” ในการทำงานให้กับพวกเราเลย…😊

#ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง #สถานที่แห่งการเรียนรู้ #ทุกวันหยุดคือวันครอบครัว #กิจกรรมมากมาย #ขนมไทย #ขนมโบราณ #มุมถ่ายรูปเก๋ๆ #หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง #ระเบิดจากข้างใน #แบ่งโลกนี้ให้เท่าเทียมกัน #ขาดทุนคือกำไร #สุโขทัย #เศรษฐกิจชุมชน #เศรษฐกิจฐานราก #หอปรัชญารัชกาลที่๙

เริ่มแล้วครับ….. มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 Thailand Research Expo 2023 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

เริ่มแล้วครับ…..
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 Thailand Research Expo 2023 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

โครงการ “การสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากฟาร์มต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถึงแม้ได้ผ่านการดำเนินการวิจัย และส่งรายงานวิจัยเสร็จสิ้นเรียบร้อย แต่การรายงานผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบนั้นยังไม่เสร็จสิ้น ในต่างจังหวัดพื้นที่ชนบท ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน ที่ทางโครงการได้มีโอกาสสัมผัสคลุกคลีนั้น มีทั้งสวยงามและเศร้าหมอง…

ทำให้เราตระหนักถึง “แก่น” ของงานวิจัยเกี่ยวกับชุมชน ที่ใช้เงินงบประมาณของรัฐฯนั้น ต้องคำนึงถึงสิ่งใดอย่าง “แท้” จริงบ้าง

ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง จ.สุโขทัย กำลัง “เปลี่ยน” บทบาทใหม่ที่มีต่อชุมชนในนามของมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยการช่วยขยายผลของผลิตผลทั้งทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ช่วยขยายเสียงของความทุกข์ร้อนของชุมชนให้ดังขึ้นไปถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐฯ และเอกชน ให้หันมามองและหาทางสร้างสรรค์ บรรเทา โดยส่วนหนึ่งนั้นผ่านทางการจัดนิทรรศการเพื่อบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ

บนหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ของในหลวงรัชกาลที่ ๙

ขอบคุณ…
สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง วิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (ธัชชา) ที่มอบโอกาสนี้ให้กับเราได้มีโอกาสทำงาน

ขอบคุณ…
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่ให้พื้นที่เราได้นำเสนอในทุก ๆ ปี เหมือนสมาชิกในครอบครัว

ขอบคุณ…
มหาวิยาลัยรามคำแหง ที่ยังคงยืนหยัดในการเป็นมหาวิทยาลัยของประชาชนโดยเฉพาะในชนบทและชุมชน

และ ขอบคุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ที่ไม่เคยหยุดสร้าง “พลัง” ในการทำงานให้กับพวกเราเลย…😊

#ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง #สถานที่แห่งการเรียนรู้ #ทุกวันหยุดคือวันครอบครัว #กิจกรรมมากมาย #ขนมไทย #ขนมโบราณ #มุมถ่ายรูปเก๋ๆ #หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง #ระเบิดจากข้างใน #แบ่งโลกนี้ให้เท่าเทียมกัน #ขาดทุนคือกำไร #สุโขทัย #เศรษฐกิจชุมชน #เศรษฐกิจฐานราก #สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง

เตรียมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 Thailand Research Expo 2023 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

ขอรายงานการเตรียมงาน …จาก

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 Thailand Research Expo 2023 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในนามของโครงการ “การสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากฟาร์มต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง วิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (ธัชชา)

“ความเพียร” คือสิ่งที่น้อง ๆ เจ้าหน้าที่ของ สถาบันวิจัยสัตว์ฯ กำลังใช้เป็น “ปรัชญา” ในการปะติดปะต่อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ขนย้ายมาจากฟาร์มกวาง จ.สุโขทัย ด้วยระยะทางกว่า 450 กิโลเมตร และค่อย ๆ ทะยอยลำเลียงขึ้นมาชั้น 22 เพื่อจัดนิทรรศการในครั้งนี้….

#ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง #สถานที่แห่งการเรียนรู้ #ทุกวันหยุดคือวันครอบครัว #กิจกรรมมากมาย #ขนมไทย #ขนมโบราณ #มุมถ่ายรูปเก๋ๆ #หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง #ระเบิดจากข้างใน #แบ่งโลกนี้ให้เท่าเทียมกัน #ขาดทุนคือกำไร #สุโขทัย #เศรษฐกิจชุมชน #เศรษฐกิจฐานราก #สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง

นิทรรศการใน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 Thailand research EXPO 2022 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพฯ ภายใต้หัวข้อ “การสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจการเกษตรจากฐานข้อมูลการผลิต การตลาดของเกษตรกรและผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรในประเทศไทย”

วันนี้ 3 สค 2565

ขณะที่ส่วนใหญ่กำลังจัดเตรียมสถานที่เพื่องานถ่ายทอดองค์ความรู้ และ “ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง” ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นที่ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ด้วยกำลังคนที่มีอย่างจำกัด จึงต้องแบ่งส่วนหนึ่ง (2 คน) ไปร่วมจัดนิทรรศการใน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 Thailand research EXPO 2022 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพฯ ภายใต้หัวข้อ “การสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจการเกษตรจากฐานข้อมูลการผลิต การตลาดของเกษตรกรและผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรในประเทศไทย”

โดยมีคุณจิตรภานุ อินทวงศ์ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ สถาบันวิจัยและพัฒนา หนึ่งในผู้ร่วมวิจัย เป็นผู้จัดเตรียมนิทรรศการ ตอบคำถาม ให้สัมภาษณ์สื่อและผู้สนใจ ตลอดระยะเวลาจัดงาน 1-5 สิงหาคม 2565

เรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจเข้าชมงานครับ…

สามมรถรับชมได้ที่ลิ้งสัมภาษณ์ : https://www.facebook.com/nrctofficial/videos/443223984363719

งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564” (Thailand Research EXPO 2021)

สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อนมหาวิทยาลัยรามคำแหงเข้าร่วมจัดผลงานวิจัย

ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564” (Thailand Research EXPO 2021) ซึ่งจัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ระหว่าง วันที่ 22-26 พย. 2564 ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

พร้อมกับซุ้มเกียรติยศ ที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) จัดในนาม มหาวิทยาลัยต่างๆที่ได้รับรางวัลที่ 1 ถ้วยพระราชทานฯ Platinum Award ของทุกๆ พ. ศ. แต่ละปีค่ะ

สำหรับ “มหาวิทยาลัยรามคำแหง”

ได้รับรางวัลที่ 1 ถ้วยพระราชทานฯ Platinum Award ในปี 2561 จากผลงานวิจัย เรื่อง

“การบูรณาการนวัตกรรมเชิงประจักษ์เพื่อพัฒนาต่อยอดการทำฟาร์มกวางสู่การเกษตรสมัยใหม่”

และรุ่งปี พ.ศ. 2562 ฟาร์มกวางก็ได้รับรางวัล Bronze Award อีกครั้งหนึ่งค่ะ จากผลงานวิจัยเรื่อง “ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหงในสังคมเกษตรยุคใหม่”

ในงานเดียวกันนี้แต่คนละปีค่ะ

บูธปัจจุบัน 2564

ซุ้มเกียรติยศ สำหรับ มหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลที่ 1 ถ้วยพระราชทานฯ Platinum Award ของ “มหาวิทยาลัยรามคำแหง” ได้รับรางวัลที่ 1 ถ้วยพระราชทานฯ เมื่อปี 2561

โครงการที่ได้รับรางวัลที่ 1 นี้

“นวัตกรรมเพื่อการทำฟาร์มกวางสมัยใหม่”

ขณะนี้ ยื่นเรื่องไปที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาอยู่ระหว่างขั้นตอน จดสิทธิบัตรนวัตกรรมของฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหงในนามเจ้าของสิทธิบัตร คือ “มหาวิทยาลัยรามคำแหง” จำนวนรวมทั้งสิ้น 8 ชิ้นงาน