ได้รับเกียรติเชิญไปบรรยายให้กับคณะผู้ตรวจ นำโดย คุณภูวนัย ธรรมสถิตย์ และคณะ รับฟังการดำเนินงานที่ผ่านมาของตลาดชุมชนฟาร์มกวางในช่วงปลายปี 2565

วันนี้ 31 ตุลาคม 2566

กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนพัฒนาเครือข่าย อพท. น้อย โครงการยกระดับบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) อพท.
จัดให้สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ตรวจเยี่ยม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า จ.สุโขทัย เพื่อประเมินศักยภาพในการบริหารการท่องเที่ยวชุมชน

ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง สุโขทัย ในวันนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่สำคัญในชุมชนเมืองเก่านี้ ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง กำลังทำหน้าที่ในบทบาทใหม่ให้กับชุมชน…

ได้รับเกียรติเชิญไปบรรยายให้กับคณะผู้ตรวจ นำโดย คุณภูวนัย ธรรมสถิตย์ และคณะ รับฟังการดำเนินงานที่ผ่านมาของตลาดชุมชนฟาร์มกวางในช่วงปลายปี 2565

ได้มีโอกาสนำเสนอข้อมูล เรื่องราว ข้อคิดเห็น ต่อคณะผู้ตรวจและคณะผู้บริหารของ อบต. ซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำนโยบายสาธารณะให้กับชุมชน

ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนและนำเสนอ โมเดล BCG economy ที่จะนำมาสร้างความเข้าใจในความหมายและแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็น “เป้าประสงค์” ที่สำคัญของโครงการวิจัยในครั้งนี้

ขอบคุณ…
สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง และ “ธัชชา” ที่ให้โอกาส ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง สุโขทัย ทำหน้าที่ร่วมขับเคลื่อน “เศรษฐกิจฐานราก” ของชุมชนอีกครั้ง

เรากลับมาตามสัญญาแล้วนะครับ….

พบกัน 11 พฤศจิกายน นี้
บนวิถีแห่งความพอเพียง………😊

#ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง #สถานที่แห่งการเรียนรู้ #ทุกวันหยุดคือวันครอบครัว #กิจกรรมมากมาย #ขนมไทย #ขนมโบราณ #หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง #ระเบิดจากข้างใน #แบ่งโลกนี้ให้เท่าเทียมกัน #ขาดทุนคือกำไร #สุโขทัย #เศรษฐกิจชุมชน #เศรษฐกิจฐานราก #สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง #หอปรัชญารัชกาลที่9 #เศรษฐกิจBCG

การพบปะกัน เหมือนได้มาเจอกันอีกครั้งของคนในครอบครัว บรรยากาศอบอุ่นจริงใจ

วันนี้ 29 ตุลาคม 2566

โครงการตลาดชุมชนฟาร์มกวางตามแบบเศรษฐกิจ BCG ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้มีโอกาสเรียนเชิญประชุมชาวชุมชนเมืองเก่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าและทีมบริหาร เพื่อรับทราบข้อตกลง หารือวันเวลา และแนวทางปฏิบัติร่วมกันในการเปิด “ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง สุโขทัย ให้กลับมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนสุโขทัยอีกครั้งในช่วงปลายฝนต้นหนาว… นี้

การเริ่มต้นเดินทางบทใหม่ในในครั้งนี้ ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน กำลังทำหน้าที่ในบทบาทใหม่ต่อสังคม ในการนำพาความเข้าใจแนวคิด BCG ที่ซับซ้อนอธิบายให้กับชาวบ้านในชุมชนเข้าใจ ก้าวเดินไปด้วยกัน มี ”ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง” เป็นตัว “ขับเคลื่อน” โดยยังคงยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น “ธงนำ”

การพบปะกัน เหมือนได้มาเจอกันอีกครั้งของคนในครอบครัว บรรยากาศอบอุ่นจริงใจ

เรากลับมาตามสัญญาแล้วนะครับ….

พบกัน 11 พฤศจิกายน นี้
บนวิถีแห่งความพอเพียงนะครับ………😊

#ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง #สถานที่แห่งการเรียนรู้ #ทุกวันหยุดคือวันครอบครัว #กิจกรรมมากมาย #ขนมไทย #ขนมโบราณ #หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง #ระเบิดจากข้างใน #แบ่งโลกนี้ให้เท่าเทียมกัน #ขาดทุนคือกำไร #สุโขทัย #เศรษฐกิจชุมชน #เศรษฐกิจฐานราก #สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง #หอปรัชญารัชกาลที่9 #เศรษฐกิจBCG 

กลับมาพบกัน 11 พฤศจิกายน 2566 ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง

บรรยากาศเหงา ๆ …. ใต้เงาฝน 🦌

กลับมาพบกัน 11 พฤศจิกายน นี้
บนวิถีแห่งความพอเพียงนะครับ………😊

#ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง #สถานที่แห่งการเรียนรู้ #ทุกวันหยุดคือวันครอบครัว #กิจกรรมมากมาย #ขนมไทย #ขนมโบราณ #หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง #ระเบิดจากข้างใน #แบ่งโลกนี้ให้เท่าเทียมกัน #ขาดทุนคือกำไร #สุโขทัย #เศรษฐกิจชุมชน #เศรษฐกิจฐานราก #สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง #หอปรัชญารัชกาลที่9 #เศรษฐกิจBCG

 

 

 

มีโอกาสนำเรื่องราวของ “ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง สุโขทัย” มาถ่ายทอดให้กับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ของสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง “ธัชชา”

ความสุข…. เป็นเป้าหมาย “นามธรรม” ที่สัมผัสได้ของ “ปรัชญาแห่งความพอเพียง”

11 ตุลาคม 2566
โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

จากกรุงเก่า… สู่เมืองหลวงใหม่
ถึงเวลาล่วงเลยมาหลายวัน แต่สิ่งที่อยู่ในความคิดยังวนเวียนจนกว่าจะได้ถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูด…

ผมได้มีโอกาสนำเรื่องราวของ “ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง สุโขทัย” มาถ่ายทอดให้กับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ของสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง “ธัชชา” ได้รับทราบการดำเนินการของโครงการในช่วงเวลาที่ผ่านมา ได้นำภาพถ่าย วีดิทัศน์ และ “ความรู้สึก” ของผู้คนในชุมชนจังหวัดสุโขทัย มา “ส่งผ่าน” ให้ท่านคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมได้รับ “สาร์น” นี้จากกรุงเก่า…

คำพูดหนึ่ง จากคณะกรรมการท่านหนึ่ง ที่ตรงกับใจผมมากที่สุด คือ อย่างน้อย ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง สุโขทัย ก็ได้ทำหน้าที่ให้ผู้คนที่มาเที่ยวมีความสุข… 😊

โดยอีกประการหนึ่งคือกระตุ้นให้ผู้คนและเศรษฐกิจฐานราก “เคลื่อนตัว” ไปในทิศทางของการพึ่งพาตนเอง ซึ่งในน่าจะเป็นเป้าหมายสำคัญแห่งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ช่วงเดือนพฤศจิกายนที่กำลังจะมาถึงนี้ ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง คงจะมีโอกาสได้ทำหน้าที่ของมันอีกครั้ง หลังจากที่ชุมชนจังหวัดสุโขทัย เพิ่งผ่านวิกฤตน้ำท่วม ซึ่งในขณะเดียวกัน น้ำก็พัดพาเอาความอุดมสมบูรณ์จากต้นน้ำผ่านมาให้ผู้คนได้เริ่มต้นตาม “วิถีทางของธรรมชาติ”

กลับมาพบกันอีก บนวิถีแห่งความพอเพียงนะครับ….

#ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง #สถานที่แห่งการเรียนรู้ #ทุกวันหยุดคือวันครอบครัว #กิจกรรมมากมาย #ขนมไทย #ขนมโบราณ #หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง #ระเบิดจากข้างใน #แบ่งโลกนี้ให้เท่าเทียมกัน #ขาดทุนคือกำไร #สุโขทัย #เศรษฐกิจชุมชน #เศรษฐกิจฐานราก #สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง #หอปรัชญารัชกาลที่9 #เศรษฐกิจBCG