ขอบคุณทุกการสนับสนุน ฝาก “ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง”

ขอบคุณ…

– อาจารย์จรูญ แดนนาเลิศ รองผู้อำนวยการหอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
– อาจารย์ ดร.อรุณี อินเทพ คณะกรรมการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง
เจ้าหน้าที่ประสานงานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงทุกท่าน

ส่วนของวิทยากร
– คุณสุรจิตร ก้องวัฒนา วัฒนาฟาร์ม จ.ราชบุรี
– คุณอมตะ ปโชติการ อมตะไบโอฟาร์ม จังหวัดระยอง

ส่วนชุมชน
– คุณรัฐพงศ์ เฉิดพงษ์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า จ.สุโขทัย
– คุณอสุนี ชามั่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า จ.สุโขทัย
– คุณศักดิ์เกษม ตันติยวรงค์ บริษัทสุโขทัยพัฒนาเมือง จ.สุโขทัย
– ตัวแทนจากสำนักงานสภาเกษตรกร จ.สุโขทัย
– ตัวแทนจากตลาดชุมชน ผู้นำชุมชน และเกษตรกรรอบ ๆ ฟาร์มกวางและประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัดสุโขทัยทุกท่าน….

ที่มาร่วมกันระดมความคิดในเวทีเสวนา เสมือนการยื่นมือมาแปะภาพต่อ ตามความคิดของตน ในภาพผืนใหญ่ที่เป็นภาพชุมชนในฝัน…

โครงการ “การสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากฟาร์มต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ของสถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน หรือที่รู้จักกันในนาม “ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง” ซึ่งในปัจจุบันจัดพื้นที่อันร่มรื่นเป็น “ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง” ได้ทำหน้าที่อย่างสมบูณ์แบบ เป็น “ศูนย์กลางใหม่” ในการทำกิจกรรมชุมชนและครอบครัวของ “คนสุโขทัย” ที่เป็นเสมือนตัวเชื่อมภาพต่อของดินแดน…รุ่งอรุณแห่งความสุข

โค้งสุดท้าย… ของโครงการที่ดำเนินติดต่อกันมาเป็นระยะเวลา 4 เดือน เห็นถึง ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ อย่างชัดเจน สะเทือนความรู้สึกของผู้คนในชุมชนในความรู้สึกรักและหวงแหนถิ่นฐานบ้านเกิด สะท้อนภาพที่ชัดเจนของความคิด ต่ออัตลักษณ์และตัวตนของความเป็นสุโขทัย สร้าง “พันธสัญญา” ใหม่ ของการขับเคลื่อนชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยหัวใจของคนสุโขทัย….

แล้ววันหนึ่ง… เราจะกลับมา

ฝาก “ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง” ไว้ในห้วงคำนึงของพ่อแม่พี่น้องชาวสุโขทัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนที่ยั่งยืน….

#ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง #สถานที่แห่งการเรียนรู้ #ทุกวันหยุดคือวันครอบครัว #กิจกรรมมากมาย #ขนมไทย #ขนมโบราณ #มุมถ่ายรูปเก๋ๆ #หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง #ระเบิดจากข้างใน #แบ่งโลกนี้ให้เท่าเทียมกัน #ขาดทุนคือกำไร #สุโขทัย

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเสวนา การต่อยอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์แก่ชุมชน

วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565 นี้…
เวลา 9.30 – 12.00 น.

นอกจากกิจกรรมเบา ๆ สำหรับครอบครัวแล้ว
พบการเสวนาแบบ “หนักหน่วง” ในบรรยากาศ “สบาย ๆ” ฤดูหนาว ภายใต้ร่มไม้ที่ร่มรื่นของตลาดชุมชนฟาร์มกวาง บนเรื่องราวของ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ที่กลมกลืนอยู่กับวิถีชีวิตของคนสุโขทัย ร่วมกันสะท้อน “แนวคิด” สู่หน่วยงานหลัก สร้าง “แนวทาง” การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของเรา… สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างจริงจัง

ชมการสาธิตวิธีการย่างเนื้อโค ตามคุณลักษณะของเนื้อ เพื่อพัฒนาต่อยอดการประกอบอาชีพการทำปศุสัตว์….
เชิญทุกท่านนะครับ

ฝาก “ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง” ไว้กับพ่อแม่พี่น้องชาวสุโขทัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนที่ยั่งยืน….

ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 8.30 – 16.00 น.
ณ ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง จังหวัดสุโขทัย

แผนที่ https://goo.gl/maps/ACXBGQae68bpYiAe6

#ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง #สถานที่แห่งการเรียนรู้ #ทุกวันหยุดคือวันครอบครัว #กิจกรรมมากมาย #ขนมไทย #ขนมโบราณ #มุมถ่ายรูปเก๋ๆ #หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง #ระเบิดจากข้างใน #แบ่งโลกนี้ให้เท่าเทียมกัน #ขาดทุนคือกำไร #สุโขทัย

กิจกรรมเสวนาเชิงปฏิบัติสร้างสรรค์ เรื่อง พวงกุญแจจากผงไม้มงคล

ทันทีที่ตวัดปลายพู่กันด้วยสีดำ บนชิ้นไม้ขนาดเล็กที่ทำขึ้นจากผงไม้หรือขี้เลื่อย ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักของชุมชนบ้านขวาง แล้วนำมาผสมกับกาว และผงไม้มงคลต่าง ๆ ปั้นเป็นชิ้นงานต่าง ๆ ตามแต่จินตนาการตามคำบอกเล่าของคุณพรกัญญา อยู่มา ร้านพรพ่อขุนรามสังคโลกแอนด์คราฟท์ ที่เป็นศิลปินชุมชนและวิทยากรในการเสวนาเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ในวันนี้ จิตใจสงบนิ่ง ลืมความเครียดและแรงกดดันต่าง ๆ จากชีวิต โดยเฉพาะการงานไปชั่วขณะ….

ปลายพู่กันลากเส้นโค้งพริ้วไหวไปตามลวดลายของ “ปลากา” หรือ “ปลาตะเพียน” หนึ่งในลวดลายที่สร้างอัตลักษณ์สำคัญ สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินถิ่นฐานจังหวัดสุโขทัย “ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว” หวังว่าเด็ก ๆ ที่เพลิดเพลินกับการวาดแต่งแต้มสี สักวันเขาเหล่านี้จะเติบโตและซึมซับกับมันได้ในที่สุด…

กลับมาเถิดคนหนุ่มสาว ถิ่นฐานบ้านเก่า ยังรอพวกท่านกลับมาสู่…..

ขอบคุณ TASSHA สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ที่มอบโอกาสให้สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้มีโอกาส สื่อสารหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีค่าผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับคนในชุมชนและผู้มาเยือนตลาดชุมชนฟาร์มกวาง

ฝาก “ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง” ไว้กับพ่อแม่พี่น้องชาวสุโขทัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนที่ยั่งยืน….

ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 8.30 – 16.00 น.
ณ ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง จังหวัดสุโขทัย

แผนที่ https://goo.gl/maps/ACXBGQae68bpYiAe6

#ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง #สถานที่แห่งการเรียนรู้ #ทุกวันหยุดคือวันครอบครัว #กิจกรรมมากมาย #ขนมไทย #ขนมโบราณ #มุมถ่ายรูปเก๋ๆ #หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง #ระเบิดจากข้างใน #แบ่งโลกนี้ให้เท่าเทียมกัน #ขาดทุนคือกำไร

กิจกรรมการทำเมี่ยงโบราณ

เมี่ยงโบราณ หรือหมากเมืองเหนือ เป็นของว่างหลังมื้ออาหารของผู้คนทางภาคเหนือ อมหรือเคี้ยวเพื่อลดกลิ่นอาหาร ที่ติดอยู่ในปากได้เป็นอย่างดี ทั้งยังใช้เป็นอาหารต้อนรับแขกหรือญาติพี่น้องระหว่างพูดคุยพบปะกัน

เมี่ยงโบราณของสุโขทัยนั้น นำใบเมี่ยงหรือใบชาสดไปนึ่งและหมักให้มีรสเปรี้ยว ประยุกต์ร่วมกับ “เมี่ยงคำ” ของภาคกลางด้วยการห่อร่วมกับถั่วลิสง มะพร้าวคั่ว น้ำตาลปี๊บ และอื่นๆ

วิถีชีวิตของคนไทย นั้นล้วนผูกพันอยู่กับอาหารที่มีที่มาจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ พืชหรือวัสดุในท้องถิ่น อาจมีการผสมผสานวัฒนธรรมการกินจากถิ่นอื่นบ้าง แต่ก็ยังคงอยู่บน “วิถีแห่งความพอเพียง”

กิจกรรมการทำเมี่ยงโบราณ นอกจากการนำอาหารพื้นบ้านอย่างง่าย ๆ มาย้อนรำลึกให้เห็นถึงที่มา รากเหง้า วัฒนธรรมการกิน ให้เด็ก ๆ ตัวน้อย ๆ รวมถึงคนรุ่นใหม่ได้รับรู้แล้ว “หนึ่งคำของเมี่ยง” ยังสามารถสร้างมิตรภาพ รอยยิ้ม และความสุขให้กับคนในชุมชน อันจะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดสำหรับคนไทยในการเผชิญกับทุกวิกฤตของสังคมโลกในวันนี้

ขอบคุณ TASSHA สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ที่มอบโอกาสให้สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้มีโอกาส สื่อสารหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีค่าผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับคนในชุมชนและผู้มาเยือนตลาดชุมชนฟาร์มกวาง

ฝาก “ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง” ไว้กับพ่อแม่พี่น้องชาวสุโขทัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนที่ยั่งยืน….

ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 8.30 – 16.00 น.
ณ ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง จังหวัดสุโขทัย

แผนที่ https://goo.gl/maps/ACXBGQae68bpYiAe6

#ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง #สถานที่แห่งการเรียนรู้ #ทุกวันหยุดคือวันครอบครัว #กิจกรรมมากมาย #ขนมไทย #ขนมโบราณ #มุมถ่ายรูปเก๋ๆ #หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง #ระเบิดจากข้างใน #แบ่งโลกนี้ให้เท่าเทียมกัน #ขาดทุนคือกำไร #เมี่ยงโบราณ #เมี่ยงคํา

กิจกรรมเสวนาเชิงปฏิบัติสร้างสรรค์ เรื่อง ขนมครกชาววัง

กิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางตลาดชุมชนฯ จัดให้มีขึ้นทุก ๆ สัปดาห์ ดนตรีไทยร่วมสมัย กิจกรรมป้อนอาหารกวาง ความร่มรื่นของฟาร์มกวาง ช่วยกันส่งเป็นแรงประสานให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน รายได้ถึงแม้เพียงน้อยนิดจากการขายของในตลาดชุมชนฯ กลับกลายเป็นเม็ดเงินที่มีส่วนช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตของคนในชุมชน โครงการวิจัยนี้ สะท้อนให้พวกเราเห็นถึงชีวิตของเด็กน้อยหลาย ๆ ชีวิตที่ครอบครัวแตกสลาย แต่ชีวิตล้วนต้องต่อสู้ดิ้นรน รับรู้เรื่องราวที่พร่างพรูออกมาทั้งน้ำตาของเด็กน้อยขณะบอกเล่าชีวิตให้พวกเราฟัง…

รอยยิ้มและเสียงหัวเราะของครอบครัวที่มาเยี่ยมชมตลาดชุมชนฟาร์มกวาง กลับกลายเป็นการ “แบ่งโลกให้เท่าเทียมกัน” ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ท้าทายสังคมว่า ความรู้เพียงอย่างเดียวไม่อาจสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบได้เลย ถ้าขาดเงื่อนไข “คุณธรรม”

ขอบคุณ TASSHA สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ที่มอบโอกาสให้สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้มีโอกาส สื่อสารหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีค่าผ่านกิจกรรม
ต่าง ๆ ให้กับคนในชุมชนและผู้มาเยือนตลาดชุมชนฟาร์มกวาง

ฝาก “ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง” ไว้กับพ่อแม่พี่น้องชาวสุโขทัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนที่ยั่งยืน….

ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 8.30 – 16.00 น.
ณ ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง จังหวัดสุโขทัย

แผนที่ https://goo.gl/maps/ACXBGQae68bpYiAe6

#ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง #สถานที่แห่งการเรียนรู้ #ทุกวันหยุดคือวันครอบครัว #กิจกรรมมากมาย #ขนมไทย #ขนมโบราณ #มุมถ่ายรูปเก๋ๆ #หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง #ระเบิดจากข้างใน #แบ่งโลกนี้ให้เท่าเทียมกัน #ขาดทุนคือกำไร

กิจกรรมเสวนาเชิงปฏิบัติสร้างสรรค์ เรื่อง ทำแม่เหล็กติดตู้เย็น

ท่ามกลางวิกฤตน้ำท่วมในหลายพื้นที่… และความเศร้าสลดในหัวใจของคนไทยต่อข่าวร้ายที่เปรียบเสมือนสายฟ้าฟาดลงกลางใจ การเสียชีวิตของผู้คนและเด็กน้อยที่ไร้เดียงสา…

ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง ที่ก่อเกิดขึ้นท่ามกลางวิกฤตต่าง ๆ ขอเป็นกำลังใจให้ทุก ๆ ท่าน ที่กำลังมีความทุกข์ สามารถก้าวผ่านคืนและวันที่เลวร้ายนี้ไปให้ได้ ขอคารวะวิญญาณทุกดวงด้วยหัวใจ…

พวกเราชาวตลาดชุมชนฟาร์มกวาง ขอเป็นส่วนหนึ่งให้กับครอบครัวชาวสุโขทัยและผู้มาเยือนด้วยกิจกรรมต่าง ๆ
ท่ีมีทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ซึ่งวันนี้เป็นการประดิษฐ์ดินปั้นแม่เหล็กรูปต่าง ๆ ตามจินตนาการของเด็กๆ จาก ”ร้านสามกอ”

ขอบคุณ TASSHA สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ที่มอบโอกาสให้สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้มีโอกาส สื่อสาร
“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ที่มีค่าผ่านกิจกรรมต่าง ๆให้กับผู้คนในชุมชน….

ฝาก “ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง” ไว้กับพ่อแม่พี่น้องชาวสุโขทัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนที่ยั่งยืน….

ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 8.30 – 16.00 น.
ณ ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง จังหวัดสุโขทัย

แผนที่ https://goo.gl/maps/ACXBGQae68bpYiAe6

#ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง #สถานที่แห่งการเรียนรู้ #ทุกวันหยุดคือวันครอบครัว #กิจกรรมมากมาย #ขนมไทย #ขนมโบราณ #มุมถ่ายรูปเก๋ๆ #หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง #ระเบิดจากข้างใน #แบ่งโลกนี้ให้เท่าเทียมกัน #ขาดทุนคือกำไร

ฝาก “ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง” ไว้กับพ่อแม่พี่น้องชาวสุโขทัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนที่ยั่งยืน….

ภายใต้ปรัชญาแห่งความ “พอ” ถ่ายทอดออกมาจากสีสันของดินของบ้านวังหาด ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย จ. สุโขทัย โดยคุณวราภรณ์ สมหารวงศ์ จากร้านบ้านย้อมดิน ศิลปินธรรมชาติในชุมชน ลวดลายที่เรียบง่าย เกิดจากการมัดก่อนนำไปย้อมน้ำดิน

“ดิน” นอกจากก่อเกิดกำเนิดชีวิต ในวันนี้ยังทำหน้าที่สร้างความสุขให้กับเด็ก ๆ และครอบครัว อย่างไม่เคยหวังสิ่งตอบแทนใด ๆ จากผู้คน

ขอบคุณ TASSHA สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ที่มอบโอกาสให้สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้มีโอกาส สื่อสารปรัชญาที่มีค่าผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่สร้างความสุขให้กับคนในชุมชน….

ฝาก “ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง” ไว้กับพ่อแม่พี่น้องชาวสุโขทัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนที่ยั่งยืน….

ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 8.30 – 16.00 น.
ณ ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง จังหวัดสุโขทัย

#ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง #สถานที่แห่งการเรียนรู้ #ทุกวันหยุดคือวันครอบครัว #กิจกรรมมากมาย #ขนมไทย #ขนมโบราณ #มุมถ่ายรูปเก๋ๆ #หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง #ระเบิดจากข้างใน #แบ่งโลกนี้ให้เท่าเทียมกัน #ขาดทุนคือกำไร #ดิน #ผ้าย้อมดิน

กิจกรรมเสวนาปฏิบัติสร้างสรรค์กับนักวาดภาพการ์ตูนผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่

📢 กิจกรรมที่น้อง ๆ รอคอยมาถึงแล้ว
มาพร้อมกับนักวาดการ์ตูนผู้สร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ ที่มีลายเส้นอันเป็นเอกลักษณ์ 🌈

โดย คุณทรงวิทย์ สี่กิติกุล “พี่เส่ง”

จะมาสอนน้องๆวาดรูป ในวันที่ 24-25 กันยายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง จังหวัดสุโขทัย

#ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง #สถานที่แห่งการเรียนรู้ #ทุกวันหยุดคือวันครอบครัว #กิจกรรมมากมาย #ขนมไทย #ขนมโบราณ #มุมถ่ายรูปเก๋ๆ #ธุรกิจเกษตร #เกษตร #วาดรูป #กวาง #ครอบครัว #วันหยุด

ขาดทุนคือกำไร Our loss is our gain.

ขาดทุนคือกำไร
Our loss is our gain.
ป้ายคำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ผมเขียนและนำไปติดไว้ในตลาดชุมชนฟาร์มกวาง…

วันนี้ประโยคนี้ กำลัง “ทำงาน” อยู่ในห้วงความคิดตลอดเวลา ย้ำเตือนให้พวกเราที่อยู่ในภาครัฐฯ พร้อมเสมอที่จะ “ให้เปล่า” กับภาคประชาชนที่อยู่ในชุมชนต่าง ๆ เพราะกำไรนั้น จะคืนกลับมาในรูปแบบที่จับต้องไม่ได้ แต่สัมผัสได้ด้วยใจ

สิ่งที่เราค้นพบ กลับดำดิ่งลึกลงไปยิ่งกว่า “เศรษฐกิจฐานราก” ตามคำที่มักจะใช้กัน รากเหง้าของความทุกข์ยากบางอย่างของคนไทยในชุมชนในระบบเศรษฐกิจปัจจุบันนั้นชอนไชฝังตัวอยู่ด้วยกันอยู่ในสังคมไทยตลอดเวลา

ถึงแม้ภาครัฐฯจะต้อง “ขาดทุน” เพียงใดก็ตาม“กำไร” ที่มองเห็นชัดเจน ซึ่งสามารถหยิบยื่นให้ได้ คือความสุขของประชาชนที่ผ่านมาทางรอยยิ้ม การใช้เวลาอยู่ด้วยกันของครอบครัว เมื่อประชาชนมีพออยู่พอกิน มีคุณภาพชีวิตที่ดีใกล้เคียงกันในระดับมาตรฐาน

ขอบคุณ TASSHA สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ที่มอบ “ต้นทุน” ให้สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้มีโอกาส “แบ่งโลกนี้ให้เท่าเทียมกัน” เปลี่ยนเป็น “กำไร” ด้วยการสร้างความสุขต่อสังคมและชุมชน และขอบคุณร้านสามกอที่ร่วมแบ่งปันด้วยครับ…

ฝาก “ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง” ไว้กับพ่อแม่พี่น้องชาวสุโขทัยเพื่อการพัฒนาท่องเที่ยวชุมชนที่ยั่งยืน….

ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 8.30 – 16.00 น.
ณ ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง จังหวัดสุโขทัย

#ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง #สถานที่แห่งการเรียนรู้ #ทุกวันหยุดคือวันครอบครัว #กิจกรรมมากมาย #ขนมไทย #ขนมโบราณ #มุมถ่ายรูปเก๋ๆ #หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง #ระเบิดจากข้างใน #แบ่งโลกนี้ให้เท่าเทียมกัน #ขาดทุนคือกำไร
ฝาก “ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง” ไว้กับพ่อแม่พี่น้องชาวสุโขทัยเพื่อการพัฒนาท่องเที่ยวชุมชนที่ยั่งยืนด้วยครับ…

ยอมรับ… ว่าสิ่งหนึ่งที่เพิ่งจะซาบซึ้งไปกับมัน ถึงแม้ตลอดชีวิตที่ผ่านมาคลุกคลีอยู่กับการวิจัยในสายวิทยาศาสตร์ก็ไม่อาจค้นพบ… แต่เมื่อ “ถอดวาง” ego ที่มีอยู่ทั้งหมด จะมองเห็นถึงความเป็นจริงในชีวิตของคนไทยที่ฐานราก มองเห็นความสุขของคนธรรมดา จากการมาใช้เวลากับครอบครัวในวันหยุด การกระจายรายได้แม้เพียงน้อยนิดให้กับพ่อค้าแม่ขายที่มาจากคนในชุมชนจริง ๆ ไม่ใช่ร้านดัง “แบรนด์เนม” เป็นเพียงชาวบ้านที่หารายได้จากการขายของที่ทำเองในตลาดชุมชนฟาร์มกวางช่วงวันหยุด กำไรเพียงน้อยนิดเป็นรายได้เสริม เพื่อใช้จ่ายให้กับครอบครัวในวันทำงาน

อีกทั้งได้รับรู้เรื่องราวมากมายของเด็ก ๆ ที่มาช่วยพ่อแม่ปู่ย่าตายายขายของในตลาดฯ บางคนถูกเลี้ยงมาโดยไม่รู้ว่าพ่อแม่เป็นใคร…

ขอบคุณ แทนพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็ก ๆ จาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองเก่า สุโขทัย ที่นำเด็กน้อยตัวเล็กๆ มาเที่ยวชม “หอปรัชญา” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเจ้าหน้าที่ของฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง สอนวิธีการทำปุ๋ยมูลไส้เดือนจากมูลกวาง และนำไปใส่แปลงพืชผักจริง ๆ ได้มีโอกาสสัมผัสใกล้ชิดกับกวาง สร้างสายสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ทำกิจกรรมสานปลาตะเพียนจากใบลานโดยวิทยากรคือคุณป้าที่มีอาชีพสานปลาตะเพียนขายโดยไม่หวงความรู้แม้แต่น้อย

ขอบคุณ TASSHA สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ที่ช่วยให้สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้มีโอกาสใช้วิชาความรู้ และ “หัวใจ”

“แบ่งโลกนี้ให้เท่าเทียมกัน”

ฝาก “ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง” ไว้กับพ่อแม่พี่น้องชาวสุโขทัยเพื่อการพัฒนาท่องเที่ยวชุมชนที่ยั่งยืนด้วยครับ…

ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 8.30 – 16.00 น.
ณ ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง จังหวัดสุโขทัย

#ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง #สถานที่แห่งการเรียนรู้ #ทุกวันหยุดคือวันครอบครัว #กิจกรรมมากมาย #ขนมไทย #ขนมโบราณ #มุมถ่ายรูปเก๋ๆ #หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง #ระเบิดจากข้างใน #แบ่งโลกนี้ให้เท่าเทียมกัน