ฟังกัน! ม.รามคำแหง ชี้แจง กรณี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. ประกาศรายชื่อหลักสูตร ไม่ผ่านการประเมินคุณภาพ 40 หลักสูตร

สดๆ..ฟังกัน! ม.รามคำแหง ชี้แจง กรณี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. ประกาศรายชื่อหลักสูตร ไม่ผ่านการประเมินคุณภาพ 40 หลักสูตร

สรุปเบื้องต้น ..ม.รามบอก เป็นข้อมูลเก่าช่วงปีการศึกษา 58 ได้ปิดไปแล้ว 23 หลักสูตร งดแล้ว 6 หลักสูตร ส่วนปีนี้ ..ปีการศึกษา 61 .. ปิดอีก 1 หลักสูตร

ส่วนที่เหลือ 10 หลักสูตรที่เหลือ .. สกอ. รับรองไปแล้ว

ผู้แถลง : ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี

สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยบริการและบริหาร ม.รามคำแหง

ลิ้งข้อมูลเพิ่มเติม : https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1719845184703268&id=100000334098614

ท่านอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย

ขอเรียนรายงานเหตุการณ์วันอังคารท่ี 21 พย 2560 นะค่ะ…

ท่านอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย พร้อมดูกิจกรรมและผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากงานวิจัยสู่การพัฒนาในเชิงพาณิชย์ของฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง

อาทิ เช่น เขากวางอ่อน เนื้อกวาง ปุ๋ยมูลกวาง การผลิตอาหารสำเร็จรูป หญ้าหมัก ปุ๋ยไส้เดือนจากมูลกวาง หญ้าพืชอาหารสัตว์ รวมทั้งการต้อนกวางเข้าโรงเรือนจัดการกวางเพื่อขึ้นรถส่งที่ถูกดัดแปลงเป็นกล่องเพื่อการขนย้ายให้กับเกษตรกรผู้มาซื้อกวาง รวมถึงท่านอธิการบดีได้มอบใบพันธุ์ประวัติกวาง ท่ีออกให้โดยกรมปศุสัตว์ให้แก่เกษตรกรผู้มาซื้อกวาง

ขอขอบพระคุณท่านอธิการบดีและผู้บริหารทุกท่านค่ะ

 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมระบบธุรกิจการเลี้ยงกวางครบวงจรในประเทศไทยอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ ๒

ขออนุญาตเรียนรายงานการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศ

เรื่อง “การส่งเสริมระบบธุรกิจการเลี้ยงกวางครบวงจรในประเทศไทยอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2” วันที่ 9-10 กย. 2560 ที่ผ่านมา

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมปศุสัตว์ กรมอุทยานฯ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ธนาคารเพื่อการเกษตร (ธกส.) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO) สหกรณ์กวางแห่งประเทศไทย และเจ้าของกิจการฟาร์มกวางที่ประสบความสำเร็จ จากธุรกิจนี้

ซึ่งได้รับความสนใจจากสมาชิกเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกวางที่มาจากหลากหลายพื้นที่ โดยเฉพาะทางภาคเหนือ ตั้งใจรับการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ รับทราบถึงข้อมูลและศักยภาพของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่มีความพร้อมทั้งในด้านวิชาการที่ได้จากการวิจัย และรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น โรงแปรรูปกวางที่ทันสมัยและถูกสุขลักษณะ ฯลฯ

เพื่อนำไปปรับใช้งานในการเลี้ยงกวางและตัดสินใจเริ่มต้นทำธุรกิจฟาร์มกวางต่อไป…

ขอบคุณมากค่ะ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมระบบธุรกิจการเลี้ยงกวางครบวงจรในประเทศไทยอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ ๒

สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การส่งเสริมระบบธุรกิจการเลี้ยงกวางครบวงจรในประเทศไทยอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ ๒

วันที่ ๙ – ๑๐  กันยายน  ๒๕๖๐
ณ ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมระบบธุรกิจการเลี้ยงกวางครบวงจรในประเทศไทยอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ ๑

สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
“การส่งเสริมระบบธุรกิจการเลี้ยงกวางครบวงจรในประเทศไทยอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ ๑

วันที่ ๑๐ – ๑๑ มิถุนายน  ๒๕๖๐
ณ ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย

ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ได้มีการจัดให้มีการฝึกอบรม “การส่งเสริมระบบธุรกิจการเลี้ยงกวางครบวงจรในประเทศไทยอย่างยั่งยืน ครั้งที่ ๑” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินปี ๒๕๖๐ ได้รับเกียรติจากวิทยากรบรรยายพิเศษ จากทั้งหน่วยงานภาครัฐฯ ได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช (ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า) ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO) และเอกชนผู้ประสบความสำเร็จในธุรกิจการเลี้ยงกวางและธุรกิจการท่องเที่ยว ผู้เข้าฝึกอบรมประกอบด้วยผู้สนใจและเกษตรกรจากหลายจังหวัดโดยเฉพาะกลุ่มข้าราชการและเกษตรกรภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน ร่วม 38 คน (เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ 30 คน) ซึ่งต้องขอให้มาสมัครเข้าอบรมในรอบที่ 2 ช่วงเดือนกันยายน) ให้ความสนใจเข้าร่วมรับการฝึกอบรมอย่างตั้งใจ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ ไปเผยแพร่ จัดตั้ง และขยายเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหงต่อไป…

 

คณาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้ารับฟังบรรยายที่ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันอาทิตย์ ที่ 7 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ฟาร์มกวาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีโอกาสต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งมาออกภาคสนามลงพื้นที่กระบวนวิชาการสำรวจภาคสนาม CVE5401
ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย

โดยรับฟังการบรรยายในห้องประชุมถึงความเป็นมาของฟาร์มกวาง งานวิจัย ตลอดจนการพัฒนาต่อยอดงานวิจัย มาเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำธุรกิจ ฟาร์มกวางให้แก่เกษตรกรทั่วไปและเกษตรกรที่อยู่ในเครือข่ายฟาร์มกวาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
ทั้งคณาจารย์และนักศึกษารับฟังและรับชมการสาธิตการจัดการในโรงเรือนตัดเขากวาง การออกแบบโครงสร้างโรงเรือน
การจัดการระบบน้ำที่ใช้ในแปลงหญ้า และโรงแปรรูปฯ การประยุกต์งานวิศวกรรมกับจัดการฟาร์มกวาง

โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม รวม 75 คน ได้มีโอกาสร่วมฟังความคิดเห็นและเสนอไอเดียการพัฒนาการจัดการในเชิงวิศวกรรมต่อไป

 

โครงการผลิตพืชอาหารสัตว์เขตร้อนในกลุ่มประชาคมอาเซียนจังหวัดนครนายก – ปราจีนบุรี

             เมื่อวันที่ 10  – 11  เมษายน 2560  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน อาจารย์ยิ่งยง เมฆลอย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  และ รศ.ดร.มณี อัชวรานนท์ พร้อมเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ปลูกหญ้าเนเปียร์ จำนวน 20 ไร่ ร่วมกับชาวบ้านที่อยู่แถบนครนายก-ปราจีนบุรี 
ในโครงการผลิตพืชอาหารสัตว์เขตร้อนในกลุ่มประชาคมอาเซียนจังหวัดนครนายก – ปราจีนบุรี

 

บ้านหลังเดิมของฉัน

ถึงฝนจะตก ถึงฟ้าจะร้อง ฉันก็มีที่หลบหลีก (ใต้ถุนตึก) เมื่อหิวฉันก็มีที่หากิน มีเพื่อน มีญาติพี่น้อง ลุง ป้า น้า อา มีเพื่อนสองขาใจดีนำอาหารมาให้ ฉันมีความสุขอยู่ใต้ชายคาบ้านของฉัน….. วันนึงมีใครก็ไม่รู้บอกว่ารักฉันเหลือเกิน มุดเข้ามาในบ้านของฉัน บอกว่าจะจัดการชีวิตของฉันอย่างนั้นอย่างนี้ พวกฉันจะอยู่อย่างนี้ไม่ได้ ต้องย้ายพวกฉันไปที่อื่น เพราะพวกของฉันมีมากอยู่อย่างนี้ไม่ถูกต้องตามหลักสากล (เดี๋ยวประเทศที่พัฒนาแล้วจะตำหนิ) 

วันนี้…. คนกลุ่มนั้นก็หายหน้าไป ไม่มุดเข้ามาในบ้านฉันอีกแล้ว และฉันก็ยังมีชีวิตที่มีความสุขอยู่ในบ้านหลังเดิมของฉัน….. มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

1 2
3 4
5 6
7 8

9

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมระบบธุรกิจการเลี้ยงกวางครบวงจรในประเทศไทยอย่างยั่งยืน”

สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การส่งเสริมระบบธุรกิจการเลี้ยงกวางครบวงจรในประเทศไทยอย่างยั่งยืน”

วันที่ ๑๐ – ๑๑ มิถุนายน  ๒๕๖๐
ณ ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย

 

โปสเตอร์สัมนา11 ปรับไซส์1