Circular Economy หนึ่งใน BCG Economy หากจะต้องเริ่มต้นบรรยายให้เด็ก ๆ ซึ่งเป็นอนาคตของชาติฟัง คงต้องใช้เวลา พลัง และความอุตสาหะ พอสมควร…

วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2566

Circular Economy หนึ่งใน BCG Economy หากจะต้องเริ่มต้นบรรยายให้เด็ก ๆ ซึ่งเป็นอนาคตของชาติฟัง คงต้องใช้เวลา พลัง และความอุตสาหะ พอสมควร…

แต่การได้ลงมือทำกิจกรรมด้วยตัวเอง นำเศษวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือน เช่น ลังไข่ไก่ มาตัดเป็นรูปร่าง สัตว์ ดอกไม้ และสิ่งต่าง ๆ ได้ลงมือระบายสีตามจินตนาการของเด็กน้อย โดยมีพ่อแม่ผู้ปกครองอยู่ใกล้ ๆ ได้ทำกิจกรรมง่าย ๆ ร่วมกัน เรียนรู้ร่วมกัน ผู้ที่มาเที่ยวชม #ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง ได้อุดหนุนสินค้าในครัวเรือนของชาวชุมชนไปในเวลาเดียวกัน เกิดการเคลื่อนตัวของเศรษฐกิจฐานราก กลายเป็นการถ่ายทอดความสอดคล้องของ BCG Economy บนวิถีแห่งความพอเพียงอย่างแยบยล และแนบเนียนกลมกลืน…

บนวิถีแห่งความพอเพียง “ความสุข” เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา จากชุมชนเล็ก ๆ จนไปถึงโลกกว้างใหญ่

“เราขอสืบสาน ด้วยการกระทำ”

ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง สุโขทัย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เวลา 9.00 – 16.00 น. เปิดทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์

#เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย….

#ตลาดชุมชนฟาร์มกวาง #สถานที่แห่งการเรียนรู้ #ทุกวันหยุดคือวันครอบครัว #กิจกรรมมากมาย #ขนมไทย #ขนมโบราณ #หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง #ระเบิดจากข้างใน #แบ่งโลกนี้ให้เท่าเทียมกัน #ขาดทุนคือกำไร #สุโขทัย #เศรษฐกิจชุมชน #เศรษฐกิจฐานราก #สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง #หอปรัชญารัชกาลที่9 #เศรษฐกิจBCG