คณาจารย์และนักศึกษาจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะธุรกิจบริการ จัดกิจกรรมเสวนาเกี่ยวกับแนวทางการวิจัยของคณะ และเข้าเยี่ยมชมฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันนี้ 1 ตุลาคม 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิทยบริการฯ เฉลิมพระเกียรติ จ. สุโขทัย โดย ท่านคณบดีฯดร.สมชัย อวเกียรติ ดร.คึกฤิทธ์ ศิลาลาย ประธานสภาคณาจารย์ และอ.ภัทระ ลิมป์ศิระ เลขาสภาคณาจารย์ นำคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะธุรกิจบริการ เข้าจัดกิจกรรมเสวนาเกี่ยวกับแนวทางการวิจัยของคณะ และเข้าเยี่ยมชมฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อรับทราบแนวทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยและให้เห็นตัวอย่างการทำงานวิจัยที่สามารถต่อยอดเป็นรูปธรรม ในการนำความรู้จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยมี รศ.ดร. มณี อัชวรานนท์ และ ผศ. พรชัย วงศ์วาสนา ร่วมกันบรรยาย และนำชมสถานที่รวมถึงกิจกรรมต่างๆในฟาร์มกวาง อันจะส่งผลให้เกิดแรงกระตุ้นในการคิดสร้างสรรค์งานวิจัย และอาจเกิดความร่วมมือในลักษณะบูรณาการในอนาคต…